Teren rekreacyjno- sportowy przy Szkole Podstawowej nr 11

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Teren rekreacyjno- sportowy przy Szkole Podstawowej nr 11. Głównym założeniem projektu jest utworzenie miejsca odpoczynku, zabawy i nauki dla dzieci.
Opis projektu: Głównym założeniem projektu jest utworzenie miejsca odpoczynku, zabawy i nauki dla dzieci. 1010m2   terenu rekreacyjno-sportowego ma być podzielone na 4 części:
I – część sportowa- boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej wyłożone bezpieczną nawierzchnią.
II- część sportowa- boisko wielofunkcyjne wyłożone bezpieczną nawierzchnią syntetyczną (między innymi do gry w „dwa ognie”)
III – część rekreacyjno- dydaktyczna – plac wyłożony kostką, kącik ze „ślimakiem matematycznym do nauki tabliczki mnożenia” miejsce do zabawy w „klasy i kolory” oraz „chłopka”
IV- część rekreacyjna – plac wyłożony nawierzchnią bezpieczną, sprzęt do rekreacji.
Cały teren objęty projektem wyposażony zostanie w ławki oraz pasy zieleni. Będą one oddzielały poszczególne części placu rekreacyjno- sportowego. Powstaną też drogi komunikacyjne prowadzące na boisko szkolne, do świetlicy szkolnej i Sali, w której odbywają się zajęcia świetlicy artystycznej „Bajka”.

Lokalizacja: Piotrków Trybunalski, ul. Szmidta 3, Szkoła Podstawowa nr 11. Przeznaczony teren pod wykonanie projektu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły, tj. ok. 1110m2 – boisko do piłki siatkowej i piłki koszykowej oraz plac zabaw.

Uzasadnienie:  Głównym celem projektu jest: promowanie wśród uczniów i okolicznych mieszkańców prozdrowotnego i aktywnego trybu życia oraz niwelowanie negatywnych przyzwyczajeń związanych z niszczeniem środowiska naturalnego, tego bliskiego wokół domu, szkoły.
Teren rekreacyjno-sportowy przy SP 11 powstanie w wydzielonej części obecnie istniejącego, zdewastowanego placu rekreacyjnego i boiska do gry w piłkę koszykową. Zarówno betonowa nawierzchnia placu rekreacyjnego jak i rekreacyjnego boiska są nierówne, w wielu miejscach uszkodzone mechanicznie. Doraźne naprawy nie przynoszą oczekiwanego efektu i teren ten nie może stanowić miejsca do bezpiecznej zabawy i odpoczynku nie tylko uczniów SP 11.
Projekt zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczy naprawy infrastruktury, podniesienia stanu estetycznego otoczenia szkoły i sąsiadującego z nim osiedla oraz remontu obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta. Nowy teren rekreacyjno- sportowy ma być miejscem zajęć: szkolnych , pozalekcyjnych, świetlicy szkolnej, świetlicy artystycznej „Bajka” i przedszkolaków. W części rekreacyjnej projektu będą odpoczywały dzieci w czasie przerw śródlekcyjnych i spotkań pozaszkolnych, a nauczyciele będą prowadzili między innymi zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności ( zajęcia ruchowe, udoskonalające percepcje wzrokową i słuchu fonematycznego). Ponadto zagospodarowany teren będzie wykorzystany podczas imprez integrujących środowisko lokalne.

Beneficjenci:  Dzieci zamieszkałe na terenie osiedla Sulejowska i Wierzeje, w tym uczniowie SP 11 oraz ich rodzice i opiekunowie prawni. Na realizacji projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy pobliskiego osiedla. Nowy plac rekreacyjno- sportowy p[odniesie stan estetycznego otoczenia szkoły i osiedla. Będzie miejscem bezpiecznego, prozdrowotnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szacunkowy koszt projektu:  280 tys. (dokumentacja, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, ułożenie nawierzchni z kostki, wykonanie ogrodzenia, zakup ławek, koszy na śmieci, sprzętu rekreacyjnego, sprzętu do gry w piłkę koszykową i siatkową, wykonanie pasów zieleni, zakup roślin.
← powrót