Program współpracy

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 9 =
Link
6 + 9 =
Uchwała Nr XXIX/414/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1328) oraz art. 5a  ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1570); po wymaganych konsultacjach, Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, na rok 2021 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.