Dzisiaj: Środa 03 czerwca 2020

Uzgadnianie dokumentacji projektowej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =

W celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, nowoprojektowane sieci na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.
Terminy oraz miejsce organizowanych narad koordynacyjnych wyznaczane są każdorazowo z chwila złożenia wniosku a przybliżone ich terminy można znaleźć tutaj


Wniosek na naradę może złożyć:
- inwestor,
- projektant sieci uzbrojenia terenu,
- podmiot zarządzający siecią uzbrojenia terenu,
- wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Wzór wniosku można pobrać tutaj: KLIKNIJ

Dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku na naradę koordynacyjną są:

- wniosek o przeprowadzenie narady. Wzór wniosku można pobrać tutaj;
- zamieszczona na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej (uwierzytelniony oryginał mapy do celów projektowych) propozycja usytuowania projektowanych sieci sporządzona w dwóch egzemplarzach.
- dowód wniesienia opłaty.

W celu sprawnego uzgodnienia wniosku prosimy również o przekazywanie wraz z dokumentacją lub droga e-mail na adres: zud@piotrkow.pl  dodatkowych materiałów:
- geodezyjnego opracowania projektu w układzie współrzędnych 2000(21) w pikach tekstowych,
- plików graficznej wymiany danych dxf zawierających przebieg projektowanych sieci,
- Profili posadowienia wysokościowego projektowanych sieci.

Efektem końcowym narady koordynacyjnej jest zamieszczenie na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady adnotacji zawierającej informację, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz wydanie na żądanie zainteresowanego uczestnika odpisu protokołu narady koordynacyjnej zawierającego między innymi określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej terminu i miejsca, opis przedmiotu narady, dane wnioskodawcy, dane uczestników narady i ich stanowiska.

 

W przypadku, gdy protokół narady koordynacyjnej zawiera rozbieżne stanowiska jej uczestników w sprawie usytuowania projektowanej sieci, decyzję o dalszych działaniach w tej sprawie podejmuje projektant w porozumieniu z inwestorem.
W przypadku uwzględnienia uwag zawartych  w protokole narady koordynacyjnej na projektancie nie ciąży obowiązek ponownego uzgadniania usytuowania projektowanej sieci. Pamiętać jednak należy, że dokumentacja taka nie została wprowadzona do bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu prowadzonej przez Prezydenta Miasta.
Jeżeli jednak projektant zdecyduje się na złożenie ponownego wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci to taki wniosek wszczyna odrębne postępowanie w sprawie uzgodnienia tej sieci, z którym związane jest ponowne wniesienie opłaty.

sprawy prowadzi Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul.Szkolna 28, pokój 4
poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30,
telefony kontaktowe:
Przewodnicząca narad koordynacyjnych: 44 732-18-10
e-mail: a.kolakowska@piotrkow.pl
Obsługa techniczne: 44 732-18-12
e-mail: c.fijolek@piotrkow.pl