Wycinka drzew – zmiany w przepisach

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 3 =
Link
1 + 3 =
1 stycznia 2017 r. uległy zmianie przepisy dotyczące konieczności uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa nie ma konieczności występowania z wnioskiem i uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów m.in. gdy:
1) krzew lub krzewy rosną w skupisku o powierzchni do 25 m kwadratowych;
2) krzewy rosną na terenie ogrodów przydomowych (teren pokryty roślinnością pełniącą funkcje ozdobne urządzoną pod względem rozmieszczeni i doboru gatunków posadzonych krzewów);
3) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4) drzewa lub krzewy rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z działalnością
gospodarczą;
5) drzewa lub krzewy są usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
6) drzewa lub krzewy rosną na plantacjach lub w lasach;
7) są to drzewa lub krzewy owocowe z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie zieleni.
Dodatkowe informacje można znaleźć również na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl.

Przed przystąpieniem do wycinki drzew lub krzewów należy zwrócić szczególną uwagę czy usuwane drzewa lub krzewy nie są wykorzystywane jako miejsca lęgowe przez ptaki.
Więcej informacji w zakresie postępowania w przypadku gdy usuwane drzewo lub krzew jest miejscem lęgowym ptaków można znaleźć na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl.
← powrót