Dzisiaj: Wtorek 31 stycznia 2023

Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 2 =
Link
2 + 2 =
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu ograniczonym  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej.
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej.
Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/00059679/4.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi, ani zobowiązaniami na rzecz osób  trzecich.
W okresie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nie wpłynął wniosek osób uprawnionych do skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 36 jako działka numer 157 o powierzchni 0,0945 ha.
 
3. Nieruchomość położona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej nie jest zabudowana.
Działka posiada nierówne ukształtowanie - spadek w kierunku północnym, ponadto teren działki jest znacznie obniżony w stosunku do poziomu ulicy Mechanicznej i terenów usytuowanych od strony wschodniej. Wzdłuż całej działki, w jej centralnej części, przebiega napowietrzna linia energetyczna 15 kV.
Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, w części północnej porośnięta krzewami liściastymi (samosiewy). W granicy działki z jej wschodniej strony na skarpie rośnie szpaler starych drzew (wiązy szypułkowe), stanowiący część zadrzewienia przyzagrodowego objętego ochroną w formie pomników przyrody. Drzewostan ten, oznaczony  kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, uznany został za  pomniki przyrody na podstawie rozporządzenia nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.
 
Ochrona pomników przyrody polega na wprowadzeniu następujących zakazów:
1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, występujących w pobliżu chronionych obiektów,
2) składowania odpadów stałych i wylewania odpadów płynnych oraz innego zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza w pobliżu drzew,
3) zmiany stosunków wodnych mogących mieć wpływ na zachowanie obiektów poddanych ochronie,
4) pozyskiwania kruszywa oraz innych użytków kopalnych w granicach obiektu,
5) stosowania środków chemicznych poza przypadkami uzgodnionymi z właściwym organem administracji w zakresie ochrony przyrody,
6) umieszczania na przedmiotach objętych ochroną tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną przedmiotu.
 
4. Nieruchomość położona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” opisana działka znajduje się w jednostce urbanistycznej MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości ustala właściwy organ w decyzji administracyjnej, na wniosek inwestora.
 
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5.Cena wywoławcza nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej wynosi: 68.000,00 zł.
 
6.Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęte jest zwolnieniem z podatku od  towarów i usług, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późniejszymi zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy cywilnoprawnej. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.

7. Przetarg odbędzie się 18 listopada 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28, sala numer 305 na III piętrze.
Dotychczas przeprowadzone przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości - pierwszy ustny przetarg ograniczony przeprowadzony w dniu 08 kwietnia 2022 r. oraz drugi  ustny przetarg ograniczony przeprowadzony w dniu 01 lipca 2022 r. - zakończone zostały wynikiem negatywnym.
 
8. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
 
9. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych do działki numer 157, tj. położonych przy:
ul. Tkackiej 1 – ul. Sulejowskiej 118, oznaczonej w oznaczonej w ewidencji gruntów obręb. 36 jako działki numer 151,374/1 i 374/2,
ul. Tkackiej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 36 jako działka numer 153,
ul. Tkackiej 5, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 36 jako działka numer 154,
ul. Tkackiej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 36 jako działka numer 155,
ul. Tkackiej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 36 jako działka numer 156,
ul. Sulejowskiej 126 oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 36 jako działka numer 367/4,
ul. Sulejowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 36 jako działka numer 367/5,
ul. Dziewiarskiej 1-5, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 36 jako działka numer 177
którzy złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
 
Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 14 listopada 2022 r. włącznie do godziny 15.00:
a) osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305;
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w trzecim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej”.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
 
Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28.
 
10. Wadium za działkę położoną przy ul. Mechanicznej wynosi: 13.600,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA numer konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do dnia 14 listopada 2022 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
 
Za termin wniesienia wadium uważa sie datę wpływu środków pieniężnych  na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy sprzedaży.
Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
11. Sprzedaż działek odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
 
12. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
13. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.
 
14. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
 
15. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność ponosi nabywca nieruchomości.
 
Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia przetargów II półrocze 2022 r., a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany został do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne →Zarządzenia Prezydenta Miasta →2022 rok→ III kwartał.
 
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-)Andrzej Kacperek
Wiceprezydent Miasta
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót