Dzisiaj: Piątek 29 maja 2020

Pomoc dla mieszkańców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

Numery alarmowe, telefony zaufania, pomoc mieszkańcom

 

Pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja

112

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991

POGOTOWIE GAZOWE

992

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
pogotowie ciepłownicze

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
pogotowie wodno-kanalizacyjne

(44) 645-16-05
(44) 645-16-08

(44) 645-16-00
(44) 645-16-01

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
utrzymanie dróg i chodników oraz zieleni
awaria sygnalizacji świetlnej

(44) 733-92-53
(44) 733-92-55
(44) 733-92-56

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

(44)733-90-03 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

(44) 6474362         

STRAŻ MIEJSKA

986, 7323760

CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW (ul.Szkolna 28 - pokój 143)
poniedziałek i środa: 12.00-15.30
wtorek: 7.30-12.00
piątek: 13.00-17.00
czwartek nie przyjmuje

(44) 7339006
(44) 732-77-75

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" 
Infolinia dla ofiar przemocy w rodzinie

801 120 002
800 801 081

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 

116-111

Całodobowy telefon antynarkotykowy 

(44) 647-94-44

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

 

 

UWAGA!!!

W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości dot. zagrożenia koronawirusem uprzejmie, informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania następuje zawieszenie osobistych wizyt osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Porady będą udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość (np. telefon, e-mail). Osoba chcąca skorzystać z porady, przed jej udzieleniem składa za pomocą e-maila wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
Wnioski dostępne są w wersji edytowalnej oraz pdf:
- na stronie urzędu www.piotrkow.pl w okienku: Pomoc dla mieszkańców -> Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo,
- w Biuletynie Informacji Publicznej w okienku Załatwianie Spraw: Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, 
- na stronie Biura Obsługi Mieszkańców w okienku: Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja.
SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NALEŻY PRZESŁAĆ DO URZĘDU MIASTA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: e-urzad@piotrkow.pl, NASTĘPNIE OCZEKIWAĆ  NA WYZNACZENIE TERMINU PORADY. 
Pismo wraz z oświadczeniem MOŻNA TEŻ SPORZĄDZIĆ WŁASNORĘCZNIE, według załączonego wzoru i przekazać do urzędu inną dostępną drogą.
W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz 
z oświadczeniem - ustnie przez telefon.                          

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TEL: 44 732-77-82.
WAŻNE!!! Informacja o możliwości ponownego korzystania z pomocy prawnej w formie osobistych wizyt w punktach  zostanie umieszczona na stronie www.piotrkow.pl.

Od 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących. W 2018 roku wprowadzono zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - zaczęły funkcjonować nowe formy usług  (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) oraz rozszerzono katalog beneficjentów. 

Od dnia 1 stycznia 2019 roku do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w Urzędzie Miasta przy ulicy Szkolnej 28, pokój 104, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  8:30-12:30 i 13:00-17:00. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Alejach 3 Maja 28/34, pokój 206, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 13:00-17:00, a w piątki 8:00-12:00.

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zapisują się na porady z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 44 732-18-00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenie nieodpłatnej mediacji odbywa się co do zasady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość (oświadczenie poniżej w załącznikach w 2 wariantach: pierwszy edytowalny na komputerze i drugi w formacie  PDF do wydruku i odręcznego uzupełnienia). Skan wypełnionego oświadczenia należy przesłać na adres: e.galas@piotrkow.pl.
Więcej szczegółów odnośnie możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji bądź udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub w miejscu zamieszkania można uzyskać pod numerem 44 732-77-82.